Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất