Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thỏa thuận lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 
17/04/2021 
 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, qua tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, tất cả 64 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đều được tín nhiệm cao (100%). Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đã thực hiện dân chủ, theo đúng thời gian, trình tự quy định. Để bảo đảm số lượng theo quy định, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã nhất trí biểu quyết cho rút khỏi danh sách ứng cử 8 người và thỏa thuận lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 56 người với cơ cấu kết hợp: 24 đại biểu nữ (tỷ lệ 42,85%); 20 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) (35,71%); 9 đại biểu ngoài Đảng (16,07%); 14 đại biểu dân tộc thiểu số (25%); 15/34 đại biểu tái cử (44,11%) so với số lượng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lựa chọn 50 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Về cơ cấu, đại biểu dưới 40 tuổi 18 người, tỷ lệ 36%; đại biểu nữ 20 người, tỷ lệ 40%; đại biểu ngoài Đảng 5 người, tỷ lệ 10%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 8 người, tỷ lệ 16%; đại biểu tái cử 13 người, tỷ lệ 26%. Về thành phần, khối Đảng 7 người, tỷ lệ 14%; khối chính quyền 12 người, tỷ lệ 24%; khối Mặt trận và các đoàn thể (bao gồm cả tôn giáo) 11 người, tỷ lệ 22%; lực lượng vũ trang nhân dân 4 người, tỷ lệ 8%; khối sự nghiệp 5 người, tỷ lệ 10%; khối xã 9 người, tỷ lệ 18%; đơn vị sản xuất- kinh doanh 2 người, tỷ lệ 4%. Được biết, Thuận Nam thành lập 8 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu bầu là 30 người.

Từ ngày 25-3 đến 12-4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 56 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả người ứng cử được cử tri địa phương đánh giá cao về tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, điều kiện, đạo đức, tác phong, mối quan hệ với nhân dân… Công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đã thực hiện dân chủ, theo đúng thời gian, trình tự quy định. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đã nhất trí danh sách ứng cử, đồng thời nhất trí biểu quyết cho rút khỏi danh sách ứng cử 7 người và thỏa thuận lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 49 người, vẫn đảm bảo về số lượng, cơ cấu Bao gồm, 18 đại biểu nữ (tỷ lệ 36,73%); 18 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) (36,73%); 4 đại biểu ngoài Đảng (8,16%); 11 đại biểu dân tộc thiểu số (22,80%); 17/30 đại biểu tái cử (56,6%) so với số lượng nhiệm kỳ 2016-2021.

Khôi Nguyên