Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Nhận thức và trách nhiệm … 
28/03/2016 
 
Ngày 9-3-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-MTTQ tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Cuộc thi được phát động từ ngày 10-3-2016 và kết thúc vào ngày 20-5-2016; Ban Tổ chức công bố kết quả, tổng kết trao giải cuộc thi dự kiến cuối tháng 5-2016.

Cuộc thi nhằm góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp …

Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4-1-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã nêu rõ 7 nội dung nhiệm vụ mà các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải lãnh đạo để thực hiện tốt cuộc bầu cử. Trong đó, nhiệm vụ thứ năm là “chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác, tích cực và chú trọng tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử”…

Cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” theo hình thức thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi, trong đó có 49 câu hỏi cần phải có kiến thức, sự hiểu biết Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

Câu hỏi số 50 (dự đoán có bao nhiêu người tham gia cuộc thi này?). Để trả lời câu hỏi này nhằm đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi và mong ước của người dự thi thì phạm vi phát động; cách thức phát động đối tượng để tham gia cuộc thi là điều cần được nâng cao về nhận thức và trách nhiệm không chỉ đối với Ban Tổ chức cuộc thi mà là đối với tất cả mọi người …

“Cán bộ, hội viên, đoàn viên” là đối tượng có thể xác định số lượng, nhưng dự đoán về số người tham gia trong nhóm đối tượng này tùy thuộc vào hiệu quả phát động cuộc thi (có bao nhiêu người được phát động; có hay không có việc giao chỉ tiêu phấn đấu tham gia cuộc thi trong mỗi tổ chức?). Một đối tượng cần quan tâm là “nhân dân trong tỉnh” đều có thể tham gia cuộc thi. Làm thế nào để mọi người dân đều tham gia và sự dự đoán số lượng người tham gia đối với đối tượng này lại càng “không dễ” trong việc tìm lời giải …

Có thể phát động trong mọi lứa tuổi. Đối với ngành Giáo dục (trong đó bao gồm giáo viên và học sinh) có ý nghĩa rất thiết thực để thu hút đông đảo đối tượng tham gia cuộc thi này. Với trách nhiệm của mình, ngày 14-3-2016, Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã có Văn bản số 58/HLG phát động các cấp Hội và hội viên trong tỉnh tham gia tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi. Để kết quả cuộc thi đạt cao nhất, với số lượng người dự thi và sự lan tỏa từ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật liên quan đến cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ban tổ chức cuộc thi, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị cần có nhiều giải pháp thiết thực để động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc thi.

NTO