Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Nghiêm cấm lạm dụng quyền hạn để mua chuộc cử tri 
27/04/2016 
 
                                                                                          Ca Dá Noang
                                                                              Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, ngày 18-2-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
                                                                                         

                                                                                    
Mục đích tuyên truyền là nhằm động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Do đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử phải làm cho các tầng lớp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thông qua đó, bảo đảm sự ủng hộ và tích cực của cử tri trong việc tham gia các hoạt động bầu cử và chủ động trực tiếp tham gia bầu cử.

Sau khi Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các ứng cử viên sẽ tham gia vận động bầu cử, đó là thông qua chương trình hành động trước hội nghị tiếp xúc cử tri do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp tổ chức và vận động qua các phương tiện thông tin đại chúng, người tham gia ứng cử trình bày về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND.

Việc vận động bầu cử phải bảo đảm thật sự dân chủ, bình đẳng, công bằng giữa những người ứng cử. Bởi vì đây là yếu tố rất quan trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả bầu cử, không có chọn ai hơn ai trong vận động bầu cử. Để thật sự bảo đảm công bằng giữa các ứng cử viên trong quá trình tổ chức vận động bầu cử, Điều 68, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã quy định việc nghiêm cấm các hành vi trong vận động bầu cử, đó là: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri”. MTTQ các cấp sẽ tổ chức, bố trí các điểm hướng dẫn các ứng cử viên vận động bầu cử đều bình đẳng như nhau.

Đối với vận động qua hội nghị tiếp xúc cử tri, mỗi người ứng cử viên được dành thời gian trình bày chương trình hành động tương đương nhau và với hình thức vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng quy định tương tự. Các ứng cử viên có thời lượng trả lời phỏng vấn hoặc trình bày các chương trình hành động của mình như nhau, không có sự phân biệt… hoặc nếu đăng các bài phát biểu, hình ảnh của các ứng cử viên thì phải xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C…; đồng thời, luật cũng quy định người ứng cử không được hứa những gì không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc không thể làm được; không được dùng tiền bạc, vật chất hay những phương tiện khác để lôi kéo, mua chuộc cử tri…

Theo luật quy định, các tổ chức phụ trách bầu cử và các thành viên tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Đồng thời, các phương tiện thông tin, tuyên truyền cũng không được vận động cho bất kỳ một cá nhân nào để vận động bầu cử, mà chỉ dùng phương tiện thông tin đại chúng cho những người được tổ chức giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử trả lời phỏng vấn hoặc trình bày các chương trình hành động của mình cho cử tri.

Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội các cấp sẽ giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực này. Các tầng lớp nhân dân cùng tham gia giám sát bầu cử vì càng có nhiều kênh thông tin theo dõi để bảo đảm tốt tính khách quan trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thật sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân trong việc xây dựng quyền lực nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.