Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021 ” 
11/03/2016 
 


Ngày 09/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch số 46/KH-MTTQ về tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021", cụ thể như sau:

             I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Thông qua công tác tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực tham gia bầu cử để  lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. 

          - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai cuộc thi đến cán bộ, hội viên, đoàn viên tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

          II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          1. Hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi

- Hình thức: Thi trắc nghiệm.

          - Thời gian:

          + Phát động cuộc thi vào ngày 10/3/2016, kết thúc ngày 20/5/2016

          + Ban Tổ chức công bố kết quả thi, tổng kết và trao giải (dự kiến 30/5/2016).

- Câu hỏi thi:

Đăng trên Trang tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận http://ubmttq.ninhthuan.gov.vn. và Báo Ninh Thuận ( hoặc liên hệ Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ số 39 Lê Hồng Phong – TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)

2. Nội dung thi:

- Thi tìm hiểu cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

          3. Đối tượng dự thi:

          Cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

- Giao Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là bộ phận thường trực chịu trách nhiệm tham mưu Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, triển khai đến các huyện, thành phố. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị. Tham mưu việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng nội dung câu hỏi, đáp án trắc nghiệm, công bố kết quả đăng tải tại Website Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham mưu kế hoạch, chương trình tổng kết trao giải.   

- Tuyên truyền cuộc thi trên Website Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh , Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

  2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố:

          - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên  khẩn trương chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về cuộc bầu cử.

    - Chủ động hướng dẫn cơ sở truy cập tại Website: http://ubmttq.ninhthuan.gov.vn để xem danh mục tài liệu tham khảo và tham gia cuộc thi; đồng thời photo câu hỏi, tài liệu liên quan đến cuộc thi cho các cơ sở không có điều kiện truy cập Internet.

- Có trách nhiệm kiểm tra tiến độ thực hiện, thường xuyên nhắc nhở các đơn vị tích cực tham gia cuộc thi, gửi bài đúng yêu cầu, thời gian và đảm bảo chất lượng.

          Đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị quan trọng, để cuộc thi có sức lan tỏa, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.  

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021 ”

(Ban hành theo Kế hoạch số 46/KH-MTTQ ngày 09/03/2016

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận)

 

         

          1. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi:

- Hình thức: Thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi, trong đó có 48 câu hỏi trắc nghiệm, 02 câu hỏi phụ. Cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên giấy A4 bằng cách chỉ chọn và khoanh tròn một phương án trong câu hỏi mà mình cho là đúng; gửi bài dự thi về  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Địa chỉ số 39 Lê Hồng Phong – TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian:

          + Phát động cuộc thi vào ngày 10/3/2016, kết thúc lúc 17 giờ ngày 20/5/2016

          + Ban Tổ chức công bố kết quả thi, tổng kết và trao giải (dự kiến 30/5/2016).

- Câu hỏi thi:

Đăng trên Trang tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận http://ubmttq.ninhthuan.gov.vn và Báo Ninh Thuận.

 Để biết thêm chi tiết liên hệ Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ số 39 Lê Hồng Phong – TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại 068.3522293.

2. Nội dung thi:

- Thi tìm hiểu về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Cách tính kết quả:

+ Người tham gia thi phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại (nếu có), đơn vị công tác hoặc nghề nghiệp.

+ Bài dự thi gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết quả được tính cho người có đáp án chính xác và gửi về Ban Tổ chức với thời gian sớm nhất. Bài thi gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào dấu bưu điện. Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi để trao thưởng cho người có bài thi gửi về sớm nhất.  

+ Người dự thi bị loại và hủy bỏ kết quả khi vi phạm các điều kiện sau:

  • Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin cá nhân không chính xác trong bài thi.
  • Các bài thi photo, sao chép thành nhiều bản giống nhau.
  • Nộp bài thi sau thời gian qui định.

3. Đối tượng dự thi:

          Cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện, thành phố).

* Tài liệu tham khảo:

- Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

- Luật tổ chức Quốc hội

- Luật tổ chức chính quyền địa phương

- Các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

          4. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá:                                  2.000.000đ                    

- 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải                  1.500.000đ

- 03 giải Ba, trị giá mỗi giải                   1.000.000đ                     

- 10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải         500.000đ      

          5. Tổng kết trao giải:

Ban Tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải (dự kiến ngày 30/5/2016).  

 

                                                              BAN TỔ CHỨC CUỘC THI