Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Huyện Bác Ái: tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba 
14/04/2021 
 

Ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác ái tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác ái tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị gồm 20/20 đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện và mời tham dự gồm có đại diện Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBBC huyện.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 51 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó cư trú ngoài huyện Bác Ái là 23 người (Ninh sơn 20, PRTC 02, Ninh Phước 01). Việc tổ chức lấy ý kiến tại nơi cư trú đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nội dung và hoàn thành trước thời gian qui định. Qua biên bản hội nghị các địa phương gửi về Mặt trận huyện, 51/51người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối (100%) của cử tri nơi cư trú có mặt tham dự tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đó,  Hội nghị tiến hành thảo luận và đã đạt được sự nhất trí cao, thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 51 người, cụ thể: số lượng đại biểu được bầu: 30 đại biểu, số lượng người giới thiệu để bầu: 51 người. Về cơ cấu ngành: khối Đảng 7; khối Mặt trận đoàn thể 8; Khối chính quyền 13; khối lực lượng vũ trang 3, khối sự nghiệp 9, khối doanh nghiệp 1; khối xã 10. Về cơ cấu kết hợp: Đại biểu nữ: 19/51, đạt 37,25%, ngoài Đảng: 06/51, đạt 11,76% ,  trẻ dưới 40 tuổi: 22/51, đạt 43,13%; tái cử: 17/30, đạt 56,66%, Dân tộc thiểu số: 20/51, đạt 39,21%. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các xã trong huyện cũng khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, phát hành giấy mời tổ chức hội nghị hiệp thương lần III để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó xã tổ chức sớm nhất là Phước Chính (ngày 12/4/2021), xã cuối cùng tổ chức hội nghị là Phước Bình (ngày 16/4/2021).

Hữu Đức