Dự án
Dự án
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt. 
07/07/2015 
 


Ngày 23/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình Phong điện 1 - Ninh Thuận tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Một số nội dung Quyết định như sau:

Điều 1.
    - Chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000029 ngày 25/2/2008 do UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp cho Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Phong điện 1 - Ninh Thuận tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
   - Lý do thu hồi: Nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 64 Luật Đầu tư năm 2005 và điểm a, khoản 2 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dạn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 2. Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam có trách nhiệm:
    1. Thực hiện chấm dứt hoạt động dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.
    2. Nộp bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000029 ngày 25/2/2008 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (nộp các bản phô tô, công chứng nếu có).
    3.Chịu trách nhiệm xử lỷ dứt điểm các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính chính khác liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Tải file quyết định tại đây.
Điền Phong 
Tin đã đưa
(10/09)
(07/09)
(06/10)
(16/07)
(14/07)
(25/06)
(25/06)
(15/08)
(28/04)
(10/04)