Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
20/11/2020 
 
Sáng ngày 19/11/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho 50 cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em các xã và các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được tiếp thu một số chuyên đề cơ bản như: Triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14/NQ-QH ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14/NQ-QH ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cáp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh…     

Qua tập huấn các học viên đã cơ bản  nắm kỹ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; làm cơ sở thực hiện tốt công tác chuyên môn và báo cáo, đề xuất, tham mưu các cấp lãnh đạo triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại địa phương.


Phan Thủy