Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng giáo dục tài chính cho khách hàng. 
21/10/2020 
 

Định kỳ tại các cuộc họp giao ban Điểm giao dịch xã; sinh hoạt của hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Cán bộ NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể ủy thác các cấp tuyên truyền, hướng dẫn cho trên 900 cán bộ, hội viên, đoàn viên, Ban quản lý Tổ TK&VV, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hiểu về mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng, các chức năng của ứng dụng về các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thủ tục vay vốn, các sản phẩm tiết kiệm, dịch vụ mới tại NHCSXH và kiến thức quản lý tài chính gia đình.

Thông qua giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH, còn góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.