Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. 
14/05/2018 
 


Ngày 03/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

 

Theo đó, đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực thủ tục hành chính do phạm vi chức năng quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư;

            Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thuộc lĩnh vực thủ tục hành chính do phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

            Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2018 và bãi bỏ:

            - Thủ tục hành chính số 2, Mục II - lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

            - Thủ tục hành chính số 2, Mục II - lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Xem toàn văn văn bản

Điền Phong 
Tin đã đưa
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)
(23/05)
(08/09)
(09/08)