UBND xã 
UBND xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC PHONG

1

Nguyễn Văn Khoa

Bí Thư

2

Phạm Thái Sơn

Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC SƠN

1

Tôn Long Dũng

Chủ tịch

2

Sầm Văn Tim

Phó chủ tịch

3

Lượng Thị Gọn

Phó chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỢI HẢI

1

Võ Ngọc Phương

Chủ tịch

2

Trần Thị Kim Phượng

Phó Chủ tịch

3

Patâua xá Quốc

Phó Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG HẢI

1

Nguyễn Hửu Trí

Chủ tịch

2

Hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC KHÁNG

1

Chamaléa Hiêu

Chủ tịch

2

Katơr Hiền

Phó chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CHIẾN

1

Chamaléa Hiến

Chủ tịch

2

        Patâu a xá Ngoan

Phó chủ tịch

 

 

TDOffice - Văn phòng điện tử