Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 2% dư nợ ở một số chương trình cho vay so với dư nợ 31/12/2020 đáp ứng kịp thời nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 
18/02/2021 
 

 Các giao dịch viên thực hiện giải ngân, thu nợ cho khách hàng tại Điểm giao dịch xã Phước Kháng 

     Theo kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách ngay từ đầu năm 2021 trên địa bàn huyện. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong thời gian chưa được giao kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2021 và đồng thời đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách khác theo đúng quy định, phục vụ kịp thời cho tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ vay. Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, NS&VSMTNT và SXKD tại VKK, NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác các cấp và UBND các xã tập trung giải quyết theo nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng nhưng không vượt quá 2% tăng trưởng dư nợ so với số dư nợ của từng chương trình tại thời điểm 31/12/2020; các chương trình cho vay như: Học sinh sinh viên, cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giải ngân theo nhu cầu thực tế phát sinh của người vay, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; các chương trình cho vay còn lại tổ chức đôn đốc thu hồi nợ đến hạn phân kỳ, nợ đến hạn kỳ cuối để cho vay quay vòng tối đa bằng dư nợ thực hiện tại thời điểm 31/12/2020.

     Ông Châu Văn Vé - Giám đốc NHCSXH huyện Thuận Bắc cho biết “Thực hiện công văn số 01/NHCS-KHNV ngày 04/01/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021. NHCSXH huyện đã quyết liệt chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn các xã, tập trung tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác, ban quản lý thôn và Tổ TK&VV phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cho phép 2% tăng trưởng dư nợ so với số dư nợ của từng chương trình tại thời điểm 31/12/2020, để kịp thời đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách khác theo đúng quy định, phục vụ kịp thời cho tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ vay”.

     Tính đến 18/02/2021, Doanh số cho vay là 10.785 triệu đồng, tăng trên 3.700 triệu đồng so với 31/12/2020 ở các chương trình cho phép tăng trưởng 2%, đáp ứng được một phần về nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã và Hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách đến các đối tượng thụ hưởng biết thể thực hiện quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử