Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác các cấp và UBND các xã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong năm 2020 
18/01/2021 
 

     Đ/c Chamaléa Hiêu chỉ đạo trong cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu giao trên địa bàn xã 

Năm 2020, doanh số cho vay đạt 82.907 triệu đồng/1.772 lượt hộ vay; doanh số thu nợ đạt 66.614 triệu đồng. Dư nợ đến 31/12/2020 là 280.263 triệu đồng với 9.313 món vay/6.729 hộ còn dư nợ; tăng 16.286 triệu đồng so với đầu năm 2020; trong đó nuồn vốn Trung ương là 273.716 triệu đồng, tăng 14.867 triệu đồng so với 31/12/2019; ngồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là: 6.547 triệu đồng, tăng 1.419 triệu đồng so với đầu năm; tổng 16 chương trình đang có dư nợ cụ thể một số chương trình cho vay có dư nợ cao như: hộ nghèo là 46.005 triệu đồng/1.453 hộ vay; hộ cận nghèo là 49.290 triệu đồng/1.273 hộ vay; hộ mới thoát nghèo là 45.655 triệu đồng/1.174 hộ vay; cho vay GQVL là 9.963 triệu đồng/256 hộ vay; HSSV có hoàn cảnh khó khăn là 5.505 triệu đồng/198 hộ vay; dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là 54.085 triệu đồng/1.468 hộ vay; dư nợ cho vay nước sạch vệ sinh mô trường là 22.766 triệu đồng/1.987 hộ vay; dư nợ cho vay DTTS nghèo theo Quyết định 208529.318/689 hộ vay….

Toàn huyện có 6/6 xã không có nợ quá hạn; nợ khoanh 828 triệu đồng, chiếm 0,3%; công tác huy động nguồn vốn đạt 100,35% kế hoạch; lãi tồn đọng đầu năm là 265 triệu đồng, đến 31/12/2020 giảm xuống còn 181 triệu đồng, tỷ lệ thu lãi trong năm đạt trên 100%; số món vay trên 03 tháng không hoạt động đầu năm là 47 món/778 triệu đồng, đến cuối năm giảm xuống còn 25 món /522 triệu đồng, giảm 19 món/256 triệu đồng; tổ TK&VV loại tốt 139/140 Tổ, không có tổ trung bình và yếu; toàn huyện có 6/6 xã đạt loại tốt. Trong năn 2020, NHCSXH huyện đã phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và UBND các xã tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc 6/6 chỉ tiêu như: duy trì không phát sinh nợ quá hạn, giảm nợ khoanh, giảm lãi tồn đọng....được BĐD-HĐQT NHCSXH giao.

Để tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao trong năm 2020, đồng chí Châu Văn Vé - Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: ngay từ đầu năm NHCSXH huyện đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, tham mưu cho UBND huyện và BĐD-HĐQT phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng và giao các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho các đơn vị nhận ủy thác và UBND các xã; từ đó, UBND các xã có cơ sở chỉ tiêu để phân bổ kế hoạch cho các thôn, để tiến hành bình xét cho vay và bám sát chỉ tiêu giao nâng cao chất lượng tín dụng để tổ chức thực hiện. NHCSXH huyện thực hiện và chỉ đạo cán bộ phân công phụ trách địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội nhận ủy thác thường xuyên đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân các tồn tại để đưa ra giải pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo. Từ đó, việc thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu giao và các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Châu Văn Vé cho biết thêm về nhiệm vụ năm 2021, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025, báo cáo, tham mưu triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình TDCSXH, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tham mưu cấp ủy, chính quyền, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác./.


Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử