Kinh tế
Kinh tế
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 
18/01/2021 
 

Chiều ngày 14/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện.

             
Đ/c PCT UBND huyện Đặng Ngọc Minh Quang – Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo hội nghị

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn đạt 281.453 triệu đồng, tăng 16.286 triệu đồng so với năm 2019. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 273.721 triệu đồng, tăng 14.867 triệu đồng so với năm 2019; Nguồn vốn địa phương: 7.732 triệu đồng, tăng 1.419 triệu đồng so với năm 2019. Vốn UBND huyện là 1.080 triệu đồng, tăng 400 triệu động so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch giao. Nguồn vốn huy động: 46.553 triệu đồng, tăng 6.661 triệu đồng so với năm 2019, đạt 100,3% kế hoạch..

Tổng dư nợ đạt 280.263 triệu đồng, tăng 16.286 triệu đồng (+6,2%) so với năm 2019, với 6.728 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tổng doanh số cho vay đạt 88.907 triệu đồng, với 2.131 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 66.614 triệu đồng. Đến 31/12/2020, duy trì nợ quá hạn bằng không, nợ khoanh là 828 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,3%/tổng dư nợ. Tỷ lệ thu lãi năm 2020, đạt 100,6%. Lãi tồn đọng và món vay 3 tháng không hoạt động giảm so với đầu năm. Chất lượng hoạt động tín dụng xã xếp loại tốt (06 xếp loại tốt). Chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt loại tốt. Chất lượng hoạt động tổ TK&VV: 139/140 tổ xếp loại tốt, 01 tổ xếp loại khá. Các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng được BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh giao đều tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc.

Trong năm 2021, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện xây dựng một số nội dung công việc trọng tâm để chỉ đạo tổ chức thực hiện như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên.

2. Tập trung giải ngân hoàn thành tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu huy động tiết kiệm được giao; chỉ tiêu thu lãi và thu lãi tồn đọng đạt trên 100%; duy trì không có nợ quá hạn và giảm nợ khoanh. Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ đối với các trường hợp có khả năng thu hồi, nhưng chây ỳ, không chấp hành việc trả nợ, trả lãi; tăng cường đôn đốc thu lãi tồn đọng và món vay 3 tháng không hoạt động; phấn đấu thu hồi nợ đến hạn đạt trên 95%.

3. Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì công tác giao ban định kỳ; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn lại Ban quản Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng; xây dựng “Điểm giao dịch xã thân thiện, kiểu mẫu.

4. Thành viên BĐD-HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tốt vai trò là một thành viên BĐD trong việc quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao vừa phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp cơ sở nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm; thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; rà soát các hộ vay vốn bị rủi ro để lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ kịp thời theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, nhằm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử