Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Kết qủa công tác xây dựng ngành 
25/03/2020 
 

- Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020, theo đó Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 25/KH-TTT ngày 09/12/2019 để cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn, thống nhất với Sở ngành, địa phương về xây dựng Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. Kết quả, đã có 24/24 đơn vị, đạt 100% được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch đúng thời gian quy định.

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về việc phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, tổ chức phát động các phong trào thi đua và đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày ngành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách cán bộ, công chức được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ: Cử 05 công chức trong ngành (Thanh tra tỉnh 02 công chức) tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K02-2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa; đăng ký 05 công chức Thanh tra tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2020; nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho 08 công chức, phụ cấp thâm niên nghề 02 công chức và đề nghị cấp có thẩm quyền nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 02 công chức. Thanh lý hợp đồng lao động lái xe cơ quan (hết thời hạn hợp đồng ngày 29/02/2020, nghỉ chế độ) và thực hiện ký hợp đồng lao động lái xe mới cho cơ quan.

- Ban hành Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 05/02/2020 của Thanh tra tỉnh về kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của virut Cô-rô-na. Đồng thời ban hành Công văn số 82/TTT-VP ngày 06/3/2020 về việc đề nghị UBND tỉnh ban văn bản chỉ đạo tạm dừng và giản tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không thực sự cấp bách do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

                   (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)