Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ 
20/06/2020 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
NGÀNH Y TẾ NĂM 2019

TT

NỘI DUNG CHỨNG MINH

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

1

Công khai giao dự toán

4739/QĐ-SYT

31/12/2018

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4739QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

2

Công khai giao vốn đầu tư

100/QĐ-SYT

09/01/2019

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-100QD-SYT-cong-bo-cong-khia-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

3

Công khai giao dự toán

265/QĐ-SYT

24/01/2019

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-265QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

4

Công khai giao bổ sung dự toán

400/QĐ-SYT

31/01/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-400QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-nga6ns-ach-nam-2019-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

5

Công khai giao bổ sung dự toán

844/QĐ-SYT

14/03/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-844QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

6

Công khai giao bổ sung dự toán

983/QĐ-SYT

25/03/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-983QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Benh-vien-tinh.aspx

7

Công khai giao bổ sung dự toán

1069/QĐ-SYT

29/03/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1069QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Trung-tam-Kiem-soat-benh-tat.aspx

8

Công khai giao bổ sung dự toán

1208/QĐ-SYT

09/04/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1208QD-SYT-cong-bo-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Benh-vien-tinh.aspx

9

Công khai giao bổ sung dự toán

1210/QĐ-SYT

09/04/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1210QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Trung-tam-Kiem-soat-benh-tat.aspx

10

Công khai giao bổ sung dự toán

1267/QĐ-SYT

12/04/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1267QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

11

Công khai giao bổ sung dự toán

1419/QĐ-SYT

25/04/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1419QD-SYT-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

12

Công khai giao dự toán nguồn thu

1425/QĐ-SYT

25/04/2019

Về việc công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1425QD-SYT-cong-bo-cong-khai-du-toan-thu-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

13

Công khai điều chỉnh dự toán

1971/QĐ-SYT

04/06/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1971QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

14

Công khai giao bổ sung dự toán

756/QĐ-SYT

07/06/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-756QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

15

Công khai điều chỉnh dự toán

2136/QĐ-SYT

13/06/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do Liên minh Châu Âu viện trợ cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2136QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-giao-du-toan-chuong-trinh-ho-tro-nganh-y-te-do-Lien-minh-chau-Au-vien-tr.aspx

16

Công khai giao bổ sung dự toán

2268/QĐ-SYT

21/06/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2268QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

17

Công khai giao bổ sung dự toán

2428/QĐ-SYT

02/07/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2428QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

18

Công khai giao bổ sung dự toán

3285/QĐ-SYT

29/08/2019

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2019 cho Ban quản lý Dự án An Ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3285QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Ban-quan-ly-du-an-an-ninh-y-te-khu-vuc-tieu-vun.aspx

19

Công khai giao vốn chuẩn bị đầu tư

3776/QĐ-SYT

07/10/2019

Về việc công bố công khai giao vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2012 cho Bệnh viện Y Dược cổ truyền..

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3776QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-von-chuan-bi-dau-tu-ke-hoach-nam-2019-cho-Benh-vien-Y-duoc-co-truyen.aspx

20

Công khai điều chỉnh vốn đầu tư

4074/QĐ-SYT

30/10/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh vốn đầu tư kế hoạch năm 2019 củaVăn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4074QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2019-cua-Van-phong-So-Y-te.aspx

21

Công khai giao bổ sung dự toán

4243/QĐ-SYT

11/11/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4243QD-SYT-ve-viec-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Benh-vien-tinh.aspx

22

Công khai điều chỉnh dự toán

4347/QĐ-SYT

19/11/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4348QD-SYT-dieu-chinh-du-toan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

23

Công khai điều chỉnh dự toán

4349/QĐ-SYT

19/11/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4348QD-SYT-dieu-chinh-du-toan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

24

Công khai điều chỉnh dự toán

4430/QĐ-SYT

26/11/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4430,-4431QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

25

Công khai giao bổ sung dự toán

4482/QĐ-SYT

30/11/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4482QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

26

Công khai giao bổ sung dự toán

4496/QĐ-SYT

03/12/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4496QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-Chi-cuc-Dan-so---Ke-hoach-hoa-gia-dinh.aspx

27

Công khai điều chỉnh kế hoạch đầu tư

4571/QĐ-SYT

06/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (ODA) năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4571QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-von-nuoc-ngoai-ODA-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

28

Công khai điều chỉnh dự toán

4592/QĐ-SYT

09/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4592QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

29

Công khai giao bổ sung dự toán

4636/QĐ-SYT

12/12/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4636QD-SYT-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

30

Công khai giao bổ sung dự toán

4715/QĐ-SYT

18/12/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4715,-4716QD-SYT-ve-viec-bo-sung-giao-du-toan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

31

Công khai giao bổ sung dự toán

4834/QĐ-SYT

27/12/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4834QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-Benh-vien-tinh.aspx

32

Công khai điều chỉnh dự toán

4902/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4902QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

33

Công khai giao bổ sung dự toán

4940/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4940QD-SYT-ve-viec-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

34

Công khai giao bổ sung dự toán

4947/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4947QD-SYT-ve-viec-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2019.aspx

35

Công khai điều chỉnh dự toán

4949/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4949QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

36

Công khai điều chỉnh dự toán

4951/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4951QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

37

Công khai điều chỉnh dự toán

4953/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4953QD-SYT-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

38

Công khai điều chỉnh dự toán

4958/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-TTYT-huyen-Ninh-Son.aspx

39

Công khai điều chỉnh dự toán

4960/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai điều chỉnh nguồn cải cách tiền lương còn lại năm 2018 của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-nguon-cai-cach-tien-luong-con-lai-nam-2018-cua-Benh-vien-Chuyen-khoa-Gia-lieu-%E2%80%93-Tam.aspx

40

Công khai quyết toán ngân sách năm 2018

683./QĐ-SYT

21/02/2020

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Y tế Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-683QD-SYT-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-cua-So-Y-te-Ninh-Thuan.aspx

41

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

2969/QĐ-SYT

29/6/2020

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Y tế Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2969QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019-cua-So-Y-te-tinh-Ninh-Thuan.aspx

 
Liên kết website