Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 25 (Từ ngày 18/6 đến ngày 24/6/2021) 
25/06/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

3

1

4

CD

65

29

33

8

0

18

7

160

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

 

Ninh Phước

 

Ninh Hải

 

Ninh Sơn

 

Bác Ái

 

Thuận Bắc

Lợi Hải 2 ca
Công Hải 1 ca

Thuận Nam

Phước Nam 1 ca

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

311

381

654

241

2

265

290

915

92

0

3151

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

6825

2425

4253

2841

1323

1553

1570

6641

430

260

28121

CD

6825

2425

4253

2841

1323

1553

1570

6651

430

262

28133

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

1

0

1

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 24

0

0

0

0

0

3

1

4

Tuần 25

1

0

0

0

0

1

0

2

TCM

Tuần 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 25 năm 2021

Tính đến tuần 25 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

160

109

 Tăng 46.8

TCM

54

18

 Tăng 200

Sốt rét

1

4

 Giảm 75

Thủy đậu

40

72

 Giảm 44.4

Quai bị

3

6

 Giảm 50

SPB nghi Sởi

1

2

 Giảm 50

Sởi

1

1

 Tăng 0

 
Liên kết website