Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 24 (Từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2021) 
17/06/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

1

0

0

0

0

1

0

2

CD

65

29

33

8

0

15

6

156

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Tấn Tài 1 ca

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Lợi Hải 1 ca

Thuận Nam

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

2268

133

413

549

86

168

223

585

124

0

4549

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

6514

2044

3599

2600

1321

1288

1280

5726

338

260

24970

CD

6514

2044

3599

2600

1321

1288

1280

5736

338

262

24982

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

1

0

1

CD

10

2

1

0

0

2

0

15

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 21

1

0

0

0

0

1

0

2

Tuần 20

0

0

0

0

0

5

0

5

TCM

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 24 năm 2021

Tính đến tuần 24 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

156

107

 Tăng 45.8

TCM

54

18

 Tăng 200

Sốt rét

1

4

 Giảm 75

Thủy đậu

40

72

 Giảm 44.4

Quai bị

3

5

 Giảm 40

SPB nghi Sởi

1

2

 Giảm 50

Sởi

1

1

 Tăng 0


 
Liên kết website