Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 17 (Từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2021) 
29/04/2021 
 

I. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

1

1

0

0

0

0

2

CD

59

24

28

8

0

2

5

126

Tay chân miệng

TT

1

1

1

1

0

0

1

5

CD

9

8

25

8

0

1

4

55

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

1

0

0

0

0

0

0

1

CD

3

3

2

5

20

0

1

34

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

0

0

0

0

2

2. Cập nhật ca bệnh xã/ phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

 

Đông Hải 01 ca

Mỹ Hải 01 ca

Ninh Phước

An Hải 01 ca

Phước Thuận 01 ca

 

Ninh Hải

Khánh Hải 01 ca

Nhơn Hải 01 ca

 

Ninh Sơn

 

 

 

Bác Ái

 

 

 

Thuận Bắc

 

 

 

Thuận Nam

 

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

1

0

0

0

0

0

2

6

0

0

9

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

889

251

828

341

112

132

212

3886

106

260

7017

CD

889

251

828

341

112

132

212

3896

106

262

7029

4. Số ổ dịch SXH , TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

0

0

0

0

0

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 17

0

1

1

0

0

0

0

2

Tuần 16

1

0

0

0

0

0

0

1

TCM

Tuần 17

1

1

1

1

0

0

1

5

Tuần 16

0

0

0

1

0

0

1

2

SR

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 17

1

0

0

0

0

0

0

1

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 17 năm 2021

Tính đến tuần 17 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

126

 

 

105

 

 Tăng 20

TCM

 

55

 

 

17

 

 Tăng 223.5

Sốt rét

 

1

 

 

4

 

 Giảm 75

Thủy đậu

 

34

 

 

70

 

 Giảm 51.4

Quai bị

 

2

 

 

4

 

 Giảm 50

SPB nghi Sởi

 

1

 

 

2

 

 Giảm 50

Sởi

 

1

 

 

1

 

 Tăng 0

 
Liên kết website