Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 14 (từ ngày 02/4 – 08/4/2021) 
09/04/2021 
 

I. Phòng, chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

2

0

4

0

0

0

1

7

CD

57

22

26

8

0

2

5

120

Tay chân miệng

TT

3

2

3

0

0

1

0

9

CD

8

6

21

6

0

1

0

42

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

1

16

0

0

17

CD

2

3

2

5

17

0

1

30

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

0

0

0

0

2

2. Cập nhật ca bệnh xã/ phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Phước Mỹ 1 ca
Mỹ Hải 1 ca

Bảo An 1 ca
Đô Vinh 1 ca
Tấn Tài 1 ca

 

Ninh Phước

 

Phước Thái 1ca

 

Ninh Hải

Khánh Hải 3 ca
Tri Hải 1 ca

Tân Hải 3 ca
Lợi Hải 1 ca
An Hải 1 ca

 

Ninh Sơn

 

 

Tân Sơn 1 ca

Bác Ái

 

 

Phước Đại 12 ca
Phước Trung 1 ca
Phước Tân 1 ca
Phước Thành 1 ca
Phước Thắng 1 ca

Thuận Bắc

 

 

 

Thuận Nam

Phước Nam 1 ca

 

 

3. Số ổ dịch SXH , TCM

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

0

0

0

0

0

12

TCM

TT

0

0

1

0

0

0

0

1

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

4a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 14

2

0

4

0

0

0

1

7

Tuần 13

0

2

0

2

0

0

0

4

TCM

Tuần 14

3

2

3

0

0

1

0

9

Tuần 13

0

0

2

0

0

0

0

2

SR

Tuần 14

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 14

0

0

0

1

16

0

0

17

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 14

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 14

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 14

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

4b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 14 năm 2021

Tính đến tuần 14 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

120

 

 

105

 

 Tăng 14,3

TCM

 

42

 

 

16

 

 Tăng 162,5

Sốt rét

 

1

 

 

4

 

 Giảm 75

Thủy đậu

 

30

 

 

62

 

 Giảm 51,6

Quai bị

 

2

 

 

4

 

 Giảm 50

SPB nghi Sởi

 

1

 

 

2

 

 Giảm 50

Sởi

 

1

 

 

0

 

#DIV/0!

5. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

881

249

828

341

112

134

211

3514

109

260

6639

CD

881

249

828

341

112

134

211

3524

109

262

6651

 
Liên kết website