Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 13 (Từ ngày 26/3 đến ngày 01/4/2021) 
02/04/2021 
 

I. Phòng chống dịch bệnh:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

2

0

2

0

0

0

4

CD

55

22

22

8

0

2

4

113

Tay chân miệng

TT

0

0

1

0

0

0

0

1

CD

5

4

17

6

0

0

0

32

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

2

0

0

0

2

CD

1

0

0

2

0

0

0

3

XN(+)

1

0

0

0

0

0

0

1

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

1

0

0

0

0

0

0

1

Thủy đậu

CD

3

3

2

4

1

0

1

14

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

0

0

0

0

2

2. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

9

2

0

0

0

0

0

11

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

1

0

0

0

1

3. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 13

0

2

0

2

0

0

0

4

Tuần 12

1

0

1

0

0

0

0

2

TCM

Tuần 13

0

0

1

0

0

0

0

1

Tuần 12

0

0

1

0

0

0

0

1

SR

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 13

1

0

0

0

0

0

0

1

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 13

0

0

0

2

0

0

0

2

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 13 năm 2021

Tính đến tuần 13 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

113

 

 

105

 

 Tăng 7,6

TCM

 

32

 

 

16

 

 Tăng 100

Sốt rét

 

1

 

 

4

 

 Giảm 75

Thủy đậu

 

14

 

 

62

 

 Giảm 77,4

Quai bị

 

2

 

 

4

 

 Giảm 50

SPB nghi Sởi

 

3

 

 

2

 

 Tăng 50

Sởi

 

1

 

 

0

 

 Tăng 1 ca

5. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

0

0

0

0

0

2

1

77

9

0

89

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

881

249

828

341

112

132

210

3437

100

260

6550

CD

881

249

828

341

112

132

210

3447

100

262

6562 
Liên kết website