Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ thứ 27 (Từ ngày 02/7 đến ngày 08/7/2021) 
09/07/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

1

0

0

0

0

3

0

4

CD

66

30

33

8

0

23

8

168

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Tấn Tài 1 ca

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Phước Kháng 2 ca
Công Hải 1 ca

Thuận Nam

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

311

338

392

167

26

40

298

542

236

0

2350

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

11

0

2

13

XN(-)

7486

3112

5647

3160

1377

1846

2333

7876

763

260

33860

CD

7486

3112

5647

3160

1377

1846

2333

7887

763

262

33873

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 27

1

0

0

0

0

3

0

4

Tuần 26

0

1

0

0

0

2

1

4

TCM

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 27 năm 2021

Tính đến tuần 27 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

168

113

Tăng 48.7

TCM

54

21

Tăng 157.1

Sốt rét

1

4

Giảm 75

Thủy đậu

40

73

Giảm 45.2

Quai bị

3

6

Giảm 50

SPB nghi Sởi

1

2

Giảm 50

Sởi

1

1

Tăng 0

 
Liên kết website