Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 2436/TB-SYT mời thầu Gói thầu số 1: Thuốc generic 
15/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2436 Gói 1.pdf
 
Liên kết website