Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 2438/TB-SYT mời thầu gói thầu số 3 - Vắc xin 
15/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2438 Gói 3.pdf
 
Liên kết website