Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
THỦ TỤC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA 
17/06/2020 
 

TT

Tên Thủ tục

1

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=328

2

Thủ tục Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=327

3

Thủ tục Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=326

4

Thủ tục Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=325

5

Thủ tục Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=324

6

Thủ tục Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=323

7

Thủ tục Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=322

8

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=321

9

Thủ tục khám giám định tổng hợp

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=17&IDS=320


 
Liên kết website