Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Quyết định 2877/QĐ-SYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận 
21/08/2018 
 
 
Liên kết website