Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 26 (Từ ngày 28/6 đến ngày 02/7/2021) 
30/06/2021 
 

Thứ hai (28/6/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Họp công tác Cán bộ, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (29/6/2021):

Sáng:

-

08h00 Họp HĐND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp HĐND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

14h00 Họp Thường trực Ban chỉ đạo PC dịch Covid-19 tại PH số 3 - VPUBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (30/6/2021):

Sáng:

-

8h00 Họp rà soát, phân bổ biên chế hành chính giữa năm 2021 tại Sở Nội vụ

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

1400 Họp Công tác cán bộ tại PH số 1 Sở Y tế 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (01/7/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

8h00 Họp Hội đồng định giá tài sản hư hỏng để thanh lý của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Họp giải quyết kiến nghị về danh mục thuốc generic đấu thầu năm 2021 tại Sở Y tế

-

(Bs Chương,     Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (02/7/2021):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

8h00 Họp rà soát, phân bổ biên chế hành chính giữa năm 2021 tại Sở Nội vụ

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website