Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN BỘ 
26/06/2020 
 

DANH MỤC CÔNG KHAI CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2019

TT

NỘI DUNG CHỨNG MINH

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

1

Thông tin tuyển dụng

Quyết định 2745/QĐ-SYT

17/7/2019

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2745QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Trung-tam-y-te-thanh-pho-Phan-Rang---Thap-Cham-truc-thuoc.aspx

2

Quyết định 2746/QĐ-SYT

17/7/2019

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2746QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Benh-vien-Y-duoc-co-truyen-truc-thuoc-So-Y-te-nam-2019.aspx

3

Quyết định 2747/QĐ-SYT

17/7/2019

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2747QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Ninh-Phuoc-truc-thuoc-So-Y-te-nam-20.aspx

4

Quyết định 2748/QĐ-SYT

17/7/2019

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2748QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Thuan-Nam-truc-thuoc-So-Y-te-nam-201.aspx

5

Quyết định 2749/QĐ-SYT

17/7/2019

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2749QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Thuan-Bac-truc-thuoc-So-Y-te-nam-201.aspx

6

Quyết định 3307/QĐ- SYT

01/9/2019

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3307QD-SYT-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-y-te-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-So-Y-te-nam-2019.aspx

7

Quyết định 4312/QĐ-SYT

17/11/2019

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4312QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Ninh-Hai-truc-thuoc-So-Y-te.aspx

8

Quyết định 4754/QĐ-SYT

19/12/2019

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4754QD-SYT-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cua-Trung-tam-Giam-dinh-Y-khoa---Phap-y.aspx

9

Quy hoạch cán bộ

Kế hoạch 1567/KH-SYT

08/5/2019

Về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-1567KH-SYT-Ve-ra-soat,-bo-sung-quy-hoach-can-bo-nhiem-ky-2020-2025-va-nhung-nhiem-ky-tiep-theo.aspx

10

Thông tin luân chuyển, điều động

Quyết định 1975/QĐ-SYT

04/6/2019

Về việc điều động công tác đối với công chức.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1975QD-SYT-Ve-viec-dieu-dong-cong-tac-doi-voi-cong-chuc.aspx

11

Bổ nhiệm

Kế hoạch 569/KH-SYT

20/02/2019

Tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc sau sáp nhập.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-569KH-SYT-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-Giam-doc,-Pho-Giam-doc-cac-don-vi-truc-thuoc-So-Y-te-sau-sap-nhap.aspx

12

Kế hoạch 2650/KH-SYT

10/7/2019

Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-2650KH-SYT-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-Truong-phong,-Pho-truong-phong-chuyen-mon-thuoc-So-Y-te.aspx

13

Kế hoạch 4421/KH-SYT

27/11/2019

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động công chức trước khi xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đối với Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-cong-chuc-truoc-khi-xem-xet-quyet-dinh-bo-nhiem-lai-chuc-danh-lanh-dao,-qu.aspx

14

Kế hoạch  4658/KH-SYT

13/12/2019

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động công chức trước khi xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-4658KH-SYT-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-cong-chuc-truoc-khi-xem-xet,-danh-gia-bo-nhiem-lai-chuc-danh-la.aspx

15

Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát về bổ nhiệm cán bộ

Báo cáo 4019/BC-SYT

25/10/2019

Kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/4019BC-SYT-tu-kiem-tra,-ra-soat,-chan-chinh-va-xu-ly-nhung-sai-sot,-vi-pham-ve-cong-tac-can-bo-trang-1-3,5.aspx

 
Liên kết website