Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2019 
01/12/2020 
 

Ngày 09 tháng 12 năm 2019 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận tiếp Đoàn Kiểm tra của  Sở Y tế Ninh Thuận về việc kiểm tra, đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2018 theo Công văn số 4413/KH-SYT ngày 25/11/2019 của Sở Y tế Ninh Thuận

Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc vào lúc 14 giờ 00 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày  chiều cùng ngày. Số lượng Đoàn kiểm tra gồm 16 thành viên là lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trong địa bàn.

Kết quả chấm điểm như sau:

- BỆNH VIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ:

* Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 TIÊU CHÍ

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 84 tiêu chí: 94%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 280 (Có hệ số: 299)

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.52

KẾT QUẢ CHUNG CHIA

THEO MỨC

Mức

1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

tiêu chí

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

8

21

44

5

78

% TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

10.26

28.21

56.41

6.41

78

-  KẾT QUẢ ĐOÀN PHÚC TRA ĐÁNH GIÁ:

* Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện của Đoàn kiểm tra năm 2019

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/84 tiêu chí

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 84 tiêu chí: 94%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 277 (Có hệ số: 295)

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.47

KẾT QUẢ CHUNG CHIA

THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

tiêu chí

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

9

22

42

5

78

% TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

11.54

28.21

53.85

6.41

78

- Bệnh viện có 88.46% phần trăm tiêu chí đạt từ mức 3 trở lên. Không có tiêu chí xếp ở mức 1.

* Tổng hợp điểm đạt và tỉ lệ điểm đạt theo từng phần của bộ tiêu chí:
- Phần A: Hướng dẫn người bệnh: đạt 72/90 điểm -> 80 phần trăm. Mức bình quân: 4.00
- Phần B: Phát triển nguồn nhân lực: đạt 53/70 điểm -> 75.7 phần trăm. Mức bình quân: 3.79
- Phần C: Hoạt động chuyên môn: đạt 111/175 điểm -> 63.4 phần trăm. Mức bình quân: 3.17
- Phần D: Cải tiến chất lượng: đạt 41/55 điểm -> 75.5 phần trăm. Mức bình quân: 3.73.

* Ưu điểm của Bệnh viện:        

- Hồ sơ bệnh án làm kịp thời, ghi đầy đủ thông tin. Kho lưu trữ hồ sơ bệnh án rộng, sạch, có đầy đủ kệ để hồ sơ, không có mối mọt.

- Có phân công cán bộ quản lý công nghệ thông tin có trình độ đại học.

- Đã xây dựng được phác đồ điều trị và các hướng dẫn quy trình Khám chữa bệnh.

- Đã trang bị giường chuyên dùng cho hồi sức cấp cứu tại phòng cấp cứu bệnh nặng. Có trang bị chuông báo gọi cho giường chuyên dùng cho Hồi sức cấp cứu.

- Bệnh viện đã xây dựng danh mục kỹ thuật, tổng hợp danh mục kỹ thuật đúng các chuyên khoa đang thực hiện và tính được tỷ lệ theo quy định.

- Đã hoàn thành bộ tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh" phù hợp với điều kiện bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đã hoàn chỉnh phác đồ điều trị cho các mặt bệnh hay gặp tại bệnh viện.

- Đã có bảng thống kê các tiểu mục theo từng tiêu chí trong “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện” chưa đạt yêu cầu, lý do chưa đạt, trách nhiệm của khoa/phòng và nội dung cần cải tiến.

- Đã lập danh mục các kết quả tiềm năng, có thu thập, tìm kiếm và tổng hợp các kết quả nghiên cứu để áp dụng tại đơn vị. Có xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai.

- Đã triển khai các mẫu báo cáo chỉ số đo lường của các khoa, phòng thống nhất theo mẫu quy định hướng dẫn theo Quyết định 7051.

- Có các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khoa/ phòng. Thường xuyên kiểm tra phát hiện thiếu sót và có biện pháp khắc phục kịp thời..

- Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, lưu trữ theo trình tự thống nhất có thể lấy bất kỳ bệnh án, hoặc có thể xuất thông tin về bệnh án đảm bảo nhanh chóng, chính xác

- Có tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện thường xuyên hàng quý).             

Thạch Quốc Hiếu

 
Liên kết website