Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1530/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin của thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1 lần 2 năm 2020 
26/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1530 dinh chinh thau.pdf
 
Liên kết website