Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1502/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin của thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1 năm 2020. công ty meta 
22/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1502 CV.pdf
 
Liên kết website