Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1320/SYT-KHNVTC V/v triển khai nhiệm vụ của Tổ Chuyên gia đấu thầu thuốc tập trung năm 2021 
08/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 1320 to thau.pdf 
    - QĐ 89_signed.pdf
 
Liên kết website