Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 801/SYT-KHNV Cử cán bộ tham gia hội đồng thẩm định KHLCNT đấu thầu thuốc tập trung năm 2021. 
04/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 801 KHNV.pdf
 
Liên kết website