Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Báo cáo tình hình dịch bệnh Tuần thứ 26(Từ ngày 24 đến ngày 30/6/2016) 
01/07/2016 
 

                                                                Tuần  thứ 26 (Từ ngày 24 đến ngày 30/6/2016)

I. Phòng chống dịch:

 

1. Tình hình dịch bệnh:
        

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

2/0

0/0

0/0

2/0

0/0

0/0

0/0

4/0

CD

122/0

103/0

52/0

52/0

2/0

8/0

3/0

342/0

Tay chân miệng

TT

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

CD

78/0

45/0

57/0

21/0

0/0

10/0

20/0

231/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

2/0

3/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

6/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

1/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

 0/0

2/0

CD

8/0

3/0

3/0

0/0

1/0

0/0

1/0

16/0

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

BTNMPS (3)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết

                (2) Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

11/0

6/0

8/0

9/0

0/0

0/0

0/0

34/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

1/0

0/0

0/0

1/0

0/0

2/0

1/0

5/0

Tiêu chảy

TT

3

2

0

1

25

1

6

38

CD

182

433

209

146

367

88

123

1.548

Hội chứng lỵ

TT

0

0

0

0

6

1

2

9

CD

8

5

7

10

82

4

43

159

Đau mắt đỏ

TT

0

2

0

0

0

0

0

2

CD

9

9

6

5

3

1

0

33

 
Liên kết website