Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
(HỎA TỐC) Công văn 3572/SYT-KHNVTC V/v Triển khai Quyết định số 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở KBCB trong dịch COVID-19” 
01/08/2021 
 
 
Liên kết website