Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Lấy ý kiến góp ý Đề án hợp nhất Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích tỉnh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận 
18/09/2020 
 

Thực hiện Chương trình số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

Ngày 18/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hành Công văn số 1264/SVHTTDL-VP về việc góp ý dự thảo Đề án hợp nhất Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích tỉnh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án (kèm theo).
        Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng trình tự quy định, kính đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/9/2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của các Ban, Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố./. 

Nội dung dự thảo: QD UBND phe duyet .doc 
                           DA hop nhat Bao tang và Ban QLDT 2020.doc

Quản trị