Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quyết định điều chỉnh mức thu phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai 
22/04/2019 
 

Kính gửi:

                   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

                   - Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

                   - Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;

                   - UBND các huyện, thành phố.

          Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

          Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Công văn số 1456/UBND-VXNV ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tham mưu xây dựng các Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quyết định điều chỉnh mức thu phí thăm quan di tích tháp Po Klong Garai, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và góp ý dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 02/5/2019.

Kính mong sự quan tâm góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Trân trọng./.                           

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của UBND)

Quản trị