Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng ban chuyên môn
Phòng ban chuyên môn
VĂN PHÒNG SỞ 
05/05/2021 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI: VĂN THƯ: 02593.822627 - VĂN PHÒNG: 02593.3922089;
EMAIL: sovhttdl@ninhthuan.gov.vn
CHÁNH VĂN PHÒNG
  Lê Phú Dũng

Điện thoại
0259. 3820382 - 0986.184.488

Địa chỉ E-mail
phudung@ninhthuan.gov.vn

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
     Bà Lê Thị Vũ Anh

Điện thoại
  0913.828476

Địa chỉ email
ltvuanh@ninhthuan.gov.vn
vuanh19722009@gmail.com 
         
 


 Phó Chánh Văn phòng
 Thái Thị Hồng Trinh

Điện thoại
   0259.3825204; 0916444913

Địa chỉ email
tthtrinh@ninhthuan.gov.vn 
 
 Chuyên viên
  Nguyễn Thị Minh Sương

Điện thoại
0259. 3836914 –0949.676.517

Địa chỉ E-mail
minhsuong@ninhthuan.gov.vn

 

 Chuyên viên
Ông: Đoàn Minh Đạt

Điện thoại
    0259.351.8080-0949681897

Địa chỉ email
doanminhdat@ninhthuan.gov.vn
datminh305@gmail.com

   Chuyên viên
Bà: Nguyễn Thị Như Khuê

Điện thoại
0918816466

Địa chỉ email
 nhukhue2003@yahoo.com

   
Lưu trữ
Trịnh Thị Hồng Vân

Điện thoại
      02593.822.627 - 0918.209.799

  Địa chỉ email
 trinhthihongvan@ninhthuan.gov.vn

 

Văn thư
Nguyễn Thị Cúc


Điện thoại
0259.3822627  

 

 

        Nhân viên Bảo vệ

     Ông Lê Minh Nhật

  Điện thoại
   0938.951.608
                                  

 
   Nhân viên Bảo vệ

                                   Phạm Thạch


 


                                      

 


        I. Vị trí và chức năng

Văn phòng Sở là phòng tham mưu giúp việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác hành chính - văn phòng, bảo đảm thống nhất sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của ngành và cơ quan Sở.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành nội quy, quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác của Sở và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; giúp Giám đốc Sở thống nhất điều hành, phối hợp hoạt động giữa các phòng, đơn vị trong ngành.

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương; quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ yêu cầu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; biên tập và quản lý các hồ sơ, biên bản của các cuộc họp và các cuộc làm việc của Giám đốc Sở.

4. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác thuộc các lĩnh vực hoạt động của ngành; kiểm tra và chuẩn bị các nội dung liên quan, bảo đảm thủ tục  trước khi trình Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Tham mưu, đề xuất ý kiến cho Giám đốc Sở giải quyết công việc hàng ngày; tổ chức và tham dự các cuộc họp do Giám đốc Sở chủ trì.

6. Giúp Giám đốc Sở bảo đảm mối quan hệ làm việc với các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; mối quan hệ làm việc giữa các phòng, đơn vị trong ngành.

7. Quản lý con dấu của Sở; tiếp nhận, xử lý, luân chuyển, sử dụng, ban hành và lưu trữ các loại hồ sơ, công văn giấy tờ bảo đảm thông tin phục vụ công tác đạt hiệu quả.

8. Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quốc phòng - an ninh và bảo vệ cơ quan.

9. Quản lý, điều hành phương tiện vận chuyển phục vụ cho công tác chung của ngành; tổng hợp, đề xuất việc trang bị các loại tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc bảo đảm điều kiện làm việc cho các hoạt động chung của Sở.

10 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác của ngành, cơ quan; thực hiện quản trị mạng và quản lý các thiết bị chuyên dùng về công nghệ thông tin.

11. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính quản lý tài chính, tài sản công của cơ quan Sở.

12. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức và chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp của Sở.

13. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác hành chính - văn phòng đối với các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

14. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác chung của ngành và cơ quan Sở.

15. Quản lý công chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật

III. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

1. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

3. Người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính - sự nghiệp.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm sắp xếp, bố trí và quản lý công chức, người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Phòng.

Đoàn Minh Đạt