Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
19/04/2021 
 

Căn cứ quy định tại Công văn số 2344/UBND-NC ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng tải các tài liệu hồ sơ trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận lên Cổng Thông tin điện tử của Sở và của UBND tỉnh để lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Hồ sơ đăng tải gồm có:

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và các phụ lục kèm theo Nghị quyết;

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;

- Tiểu sử tóm tắt tên đường.

- Ý kiến góp ý của các Sở ngành và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và thẩm định của cơ quan soạn thảo;

DT nghi quyet-TTr-phuluc.rar

BC tham dinh giai trinh.rar

tom tat tieu su Ten duong.doc