Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTTDL vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” 
21/12/2020 
 

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTTDL vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.

Cụ thể các ngày hội và định kỳ tổ chức như sau: 

1. Định kỳ tổ chức 3 năm/lần gồm: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số theo vùng, miền (gồm Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc; Ngày hội VHTTDL các dân tộc miền Trung; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Nam Bộ).

2. Định kỳ tổ chức 5 năm/lần gồm: Ngày hội văn hóa các dân tộc (gồm Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm; Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ; Ngày hội văn hóa dân tộc Mường; Ngày hội văn hóa dân tộc Thái; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay; Ngày hội văn hóa dân tộc Bru-Vân Kiều).

3. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19/4) thực hiện theo Quyết định số 1668/QĐTTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 5248/QĐ-BVHTDL ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

4. Định kỳ tổ chức 5 năm/lần: Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

5. Định kỳ tổ chức 5 năm/lần. gồm: Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng biên giới (gồm Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào; Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Campuchia).

6. Định kỳ tổ chức 5 năm/lần gồm: Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa nghệ thuật tiêu biểu (gồm Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày - Nùng - Thái; Liên hoan trình diễn trang phục (truyền thống, cách tân) của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Ngày hội trình diễn cây Nêu; Liên hoan dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam).

Thông qua việc triển khai Đề án cũng đưa ra các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, thực hiện tốt công tác chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Ưu tiên đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao, du lịch là người dân tộc thiểu số; Nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Hằng năm bố trí kinh phí đầu tư cho các hoạt động văn hóa, nhất là công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, nhất là ở cấp cơ sở; Tạo điều kiện tốt nhất để các thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội tham gia, thể hiện, học hỏi các giá trị văn hóa truyền thống...

                                                                                                           Hải Thành Phòng QLVHGĐ

 
Tin đã đưa