Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Xây dựng Đảng, Đoàn thể
Xây dựng Đảng, Đoàn thể
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận Đại hội lần thứ V, nhiệm vụ 2020-2025 
05/06/2020 
Toàn cảnh Đại hội

Ngày 03-04/6/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm vụ 2020-2025 với sự tham dự của 108 đảng viên thuộc Đảng bộ. Đồng chí Phạm Văn Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận (Đảng bộ Sở) là Đảng bộ cơ sở có 10 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và 09 chi bộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở với tổng số 108 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; năng lực lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc được nâng lên. Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như: Đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực của ngành; tổ chức thành công các sự kiện có ý nghĩa quan trọng mang tầm quốc gia. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Trung ương và địa phương. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, các sự kiện, lễ hội, các giải thể thao, các hoạt động xúc tiến du lịch do ngành tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia cổ vũ, góp phần tích cực trong việc duy trì và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và cơ sở. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tiếp tục tăng cường thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh những hoạt động sai phạm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục thu được kết quả, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa thể thao của Nhân dân địa phương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả. Bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy bằng nhiều hình thức. Hoạt động du lịch của tỉnh có nét khởi sắc, số lượng khách du lịch ngày càng tăng. Các lĩnh vực hoạt động khác của ngành cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của ngành được giao hàng năm. 

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Sở luôn quan tâm lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, toàn Đảng bộ có 100% tập thể chi bộ trực thuộc và đảng viên viết bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm, gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo nội dung hướng dẫn của Đảng ủy Khối; qua đó có nhiều tập thể, cá nhân đăng ký làm theo Bác với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hầu hết các chi bộ duy trì triển khai việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 38 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; kịp thời kiện toàn các chức danh chủ chốt của các chi bộ trực thuộc và Đảng uỷ Sở. Công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc theo quy định, chất lượng đảng viên được nâng lên; qua phân loại đảng viên hàng năm, bình quân có 96,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 6,4% chỉ tiêu đề ra), trong đó có 17,44% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt 2,44%). Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường; trong nhiệm kỳ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở tiến hành 10 đợt kiểm tra, 03 đợt giám sát chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc, qua đó góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, hạn chế được vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là Đảng uỷ Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đạt hiệu quả và tạo sự thống nhất giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả đã thực hiện hợp nhất 09 phòng còn 04 phòng chuyên môn thuộc Sở; hợp nhất Đoàn Ca múa nhạc và Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm thành Đoàn Ca múa nhạc dân tộc; hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng và Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu niên thành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; đồng thời đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với 05 công chức cơ quan Sở và 16 công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Hiện nay, hầu hết tổ chức bộ máy các đơn vị cơ bản ổn định và phát huy hiệu quả.

  Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các chi bộ đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định trong hoạt động cơ quan, đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách, Luật kế toán và chế độ công khai tài chính, kinh phí hoạt động cơ quan; triển khai đúng quy định về công tác kiểm tra quyết toán các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh vấn đề sổ sách kế toán và các khoản chi chưa hợp lệ.Bên cạnh đó, Đảng uỷ Sở cũng đã quan tâm lãnh đạo đối với các đoàn thể trong cơ quan Sở như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh cơ quan hoạt động có hiệu quả.

 Đại hội đã đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó xác định phương hướng mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ là: tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo toàn ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao; tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện cáo hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII; hoàn thành tốt chức năng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc con người Việt Nam; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

 Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ được Đại hội biểu quyết thông qua gồm: Đảng bộ và 100% chi bộ lãnh đạo toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực của ngành. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 97%, quần chúng đạt 95%. Có 100% chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Hàng năm, có 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Kết nạp 30 đảng viên mới, trong đó có 6 đảng viên mới do Đoàn Thanh niên giới thiệu. Hàng năm có 90% Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có Công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ; Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Hồ Sĩ Sơn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

                                                                             Nguyễn Tiến Thành