Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
14/05/2021 
 

Họ và tên: TRẦN ĐÌNH GIANG

Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1981.   

Giới tính: Nam.

Quê quán: Xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 6, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Nơi công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Được sự tín nhiệm của tổ chức, cơ quan, nơi cư trú và những lần hiệp thương, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân tôi rất vinh dự và tự hào được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ liên hệ mật thiết với nhân dân và cử tri, có điều kiện tốt nhất được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến về nhu cầu, quyền lợi chính đáng mà cử tri quan tâm để cùng với Quốc hội có những quyết định đúng đắn các vấn đề của đất nước, của địa phương.

Tôi xây dựng Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ Nhất: Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động Quốc hội; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu của nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân và cử tri Ninh Thuận.

Thứ Hai: Nghiên cứu đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Nam Trung bộ nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của vùng để phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thứ Ba: Bám sát cơ sở, sâu sát với cử tri, đặc biệt là cử tri vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua đó được đối thoại với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng về ý kiến chính đáng của cử tri; Nhằm kịp thời phản ánh, giải đáp các thắc mắc, truyền đạt những ý kiến của cử tri đến đúng cơ quan chức năng.

 Thứ Tư: Là công chức đã có gần 15 năm gắn bó với nghề, với ngành Văn hóa và Thông tin nay là Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nhận thấy Ninh Thuận là địa phương “Giàu” về văn hóa, đặc biệt là văn hóa phi vật thể của người Kinh, Chăm, Raglai và các đồng bào dân tộc khác. Bên cạnh đó, còn có vấn đề mà cử tri mong muốn và đây cũng là vấn đề tôi sẽ luôn quan tâm, kiến nghị và theo đuổi đó là: Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh cần được phát huy hơn nữa để làm nền tảng cho công tác xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị Quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trên đây là Chương trình hành động của cá nhân tôi, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV. Với cương vị và trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ quyết tâm đem hết công sức, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, của tỉnh và đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri./.