Thông tin chung
Thông tin chung
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
24/02/2021 
 

       Để triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Ngày 23/02/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

            Mục tiêu cụ thể của kế hoạch:

            - Mục tiêu 1: Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em.

            - Mục tiêu 2: Về bảo vệ trẻ em

            - Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em

            - Mục tiêu 4: Về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

            Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị địa phương đưa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Thuận vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; lồng ghép vào các hoạt động có liên quan và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

            Thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông.

            Trần Thị Hương