Cải cách hành chính

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021(17/03/2021)

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2021, ngày 10/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1132/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức(08/09/2020)

         Để tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông(12/06/2020)

Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.


Triển khai tập huấn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố.(23/08/2019)

Ngày 22/8/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông bắt đầu triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho tất cả các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối tượng tham gia tập huấn gồm cán bộ một cửa, chuyên viên tham gia giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị. Thời gian tập huấn từ ngày 22-26/8/2019.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giúp cho công tác cải cách hành chính tốt hơn.(16/03/2016)

CNTT và truyền thông (ICT) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con  người, làm cho thói quen làm việc, giải trí hay ngay cả các hình thức kinh doanh cũng thay đổi theo.