Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
09/02/2021 
 

Ngày 08/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với mục đích tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, thông qua đó nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

Theo đó công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành (trước, trong và sau khi bầu cử) để tạo không khí tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng trong việc tham gia xây dựng nhà nước trong sạch, cụ thể: Đợt 1 từ tháng 01/2021 đến hết tháng 4/2021; Đợt 2 từ cuối tháng 4/2021 đến ngày tiến hành bầu cử là 23/5/2021 và Đợt 3 từ ngày 23/5 đến hết ngày 10/6/2021.

Các thông tin, tuyên truyền về bầu cử phải được công khai dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch. Đảm bảo các cử tri trong tỉnh phải nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, từ đó lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                                                               BTL