Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” 
09/03/2021 
 

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa; về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Ngày 08/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 279/QĐ-BTTTT để thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nội dng của Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch; công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Phương thức tuyên truyền triển khái Đề án thông qua các tin, bài, ký sự, phóng sự, chuyên đề, phỏng vấn, tọa đàm và phát huy các loại hình báo chí; truyền thông cơ sở; thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền cơ sở và các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề và các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, pano, áp phích, tranh cổ động, bảng tin điện tử và các ấn phẩm dân tộc thiểu số tại các điể thư viện công công. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021-2030./.

                                                                                                    BTL