Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
03/02/2021 
 

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/01/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đó là: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Sử dụng mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau; 100% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Trên 80% người sử dụng mạng và ứng dụng công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin; các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước; 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin.

Để đạt được mục tiêu đề ra. Kế hoạch tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ tuyên truyền: Một là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; Hai là, tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở; Ba là, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục. Qua đó, trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số bền vững./.

 NTAV