Tin hoạt động
Tin hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban triển khai công tác tháng 01 năm 2021 
05/01/2021 
 

Sáng ngày 04/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 và tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 01/2021. Đến cuối tháng 12 năm 2020 ngành Thông tin và Truyền thông cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; Hoàn thành các dự án Công nghệ thông tin theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở; tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ để thực hiện việc tổng kết hoạt động ngành Thông tin và truyền thông trong tháng 01/2021, đồng thời tham mưu các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu văn bản trong toàn cơ quan./.

Đặng Thị Bích Phượng