Tin hoạt động
Tin hoạt động
Sáng ngày 07/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần và triển khai sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 10/2019 
08/10/2019 
 

    Tại buổi sinh hoạt, Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức nghe phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.

    Luật PCTN năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018, gồm 10 chương, 96 điều và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. So với Luật PCTN năm 2005 và Luật PCTN sửa đổi năm 2007, năm 2012 (đã được hợp nhất tại văn bản Luật số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012, (sau đây viết tắt là Luật năm 2005) gồm 8 chương, 100 điều),  thì Luật PCTN năm 2018 có nhiều điểm mới, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung bổ sung một số nội dung mới như sau: Luật PCTN năm 2018 bổ sung các hành vi tham nhũng, mở rộng phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư nhân; Tăng tính minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định cụ thể nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

    Kết thúc buổi sinh hoạt, Lãnh đạo Sở đề nghị Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở theo dõi tham mưu thực hiện tốt nội dung của Luật PCTN năm 2018; đồng thời duy trì sinh hoạt ngày pháp luật phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật chuyên ngành, các văn bản mới ban hành, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả của việc triển khai thực thi pháp luật tại cơ quan./.   

   

Đặng Thị Bích Phượng