Báo chí xuất bản
Báo chí xuất bản
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang thông tin điện tử của các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
17/12/2020 
 

Ngày 07/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang thông tin điện tử của các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Trang thông tin điện tử của các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được hưởng chế độ nhuận bút, thù lao bằng 20% nhuận bút chi trả cho tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận. Các cơ quan, đơn vị cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp đầu năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện chi trả và thực hiện việc thanh quyết toán đảm bảo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung Quyết định số 2157/QĐ-UBND./.

NTAV

 
Tin đã đưa